Perfectly Imperfect

Perfectly imperfect temporary cover
Part of the Work in Progress series:

They were taught that they live in a perfect world until she meets him and gets slap by horrible truth.

Excerpt:

Samantha was bathing with Ocean, her four year old, when Ocean pointed her breast. "Mom, why do you have boobs and not Ocean?

"Girls get it when they get older."

"Then I will get it too?"

"You will, sweetie, when the time comes." Samantha turn away and whispered, "I'll make sure you do."

"Will I get that too?" Ocean added pointing another part of her.

A bitter smile appeared on the Samantha's face. "No, Ocean, you won't."

"I want to get that too because I have not seen anyone like mine. And it hurts when you help hide it. I want to take my undies in the pool too, like everyone."

READ MORE

Samantha eyes widened. Her hands shook as she cupped Ocean's beautiful cheeks, and despite her effort to appear calm, her voice was a notch higher. "Listen, Ocean. Everything in this world is supposed to be perfect. Being imperfect is a flaw punishable by death. But mommy love you so much that she gave birth to you despite your imperfection. So, remember what I've always told you?"

Ocean nodded. "Never said that I'm different"

Her heart ached. "That's right, sweetie. And you must never reveal your secret to anyone else." Samantha kissed Ocean's forehead. She hated to give so much restrictions to Ocean but she has no choice. If she wanted her only child to survive in this world, Ocean must live a lie.

COLLAPSE

Minsan Pa (Filipino Novel)

Book Cover: Minsan Pa (Filipino Novel)
Part of the Minsan Pa (Filipino) series:
  • Minsan Pa (Filipino Novel)

Natutong mahalin ni Neena si Yuusuke noong teenagers pa lamang sila. Subalit sobra siyang nasaktan sa bigla nitong pagkawala ng walang paalam. Sa paglipas ng mga taon wala siyang naging balita rito maliban sa mga scandal nitong nababasa niya sa mga magazines. But after eleven years, Yuusuke’s back as her boss at muling pinalalambot ang puso niyang akala niya ay naging bato na pagdating sa pag-ibig.

Minsan Pa, is a wholesome Filipino Romcom

Excerpt:

Bumaling si Neena sa pinakabata sa tatlo. Tulad ng huli ay singkit din ang mga mata nito pero mas makapal ang mga kilay, mahahaba ang pilikmata at mas matangkad. Para itong modelo dahil sa porma at kaguwapuhang taglay ngunit higit sa lahat, talagang ma-awtoridad ang tindig at tiim ng mga titig nito.

Nangatog ang mga tuhod ni Neena nang mas mataman pa niya itong mapagmasdan. Habang papalapit ito ay lalong kumabog ang kanyang dibdib. Hindi siya maaring magkamali. Ito ang madalas ma-feature sa mga magazines bilang isa sa mga sucessful young men at kung anu-ano pang papuri ang itinawag ng media rito. Nakapagtapos ito ng college sa US at napapabalitang maraming babae ang nahuhumaling at nangangarap na mapansin nito.

Alam ni Neena na hindi dahil sa paghanga ang kabog ng dibdib niya ngayon. Kumakabog iyon dahil sa bumabangong galit sa kanyang puso.

“Yuusuke!” sigaw ni Neena nang lampasan siya ng lalaki na tila ni hindi man lamang siya nakilala.

READ MORE

Lumingon ito at tulad niya ay tila hindi rin ito makapaniwala. “Neena, is that—”

Hindi na natapos pa ni Yuusuke tanong, sinugod na niya ito ng tadyak sa sikmura. Pumaibabaw siya sa binata nang mawalan ito ng balanse at inumangan ito ng suntok sa mukha.

“Miss Salcedo, ano'ng ginagawa mo?” singhal ni Mr. Canlas bago pa man niya nasuntok ang mukha ng gulat na gulat na binata. “Hindi mo ba alam na anak 'yan ng boss mo?”

“Ano?” hindi makapaniwalang sambit ni Neena. Tumingin siya kay Yuto Satuo na nakangiti lang na nakatingin din sa kanya

COLLAPSE