In Another Time

Book Cover: In Another Time
Part of the Work in Progress series:

2020 NaNoWriMo project:

 

Qué absurdo, that's what Leonardo thought when his grandmother told him about Celestina, the girl in the black and white photograph who vanished like magic right in front of her eyes. But he'll soon realize that absurd things like magic do happen in this world.

Perfectly Imperfect

Perfectly imperfect temporary cover
Part of the Work in Progress series:

They were taught that they live in a perfect world until she meets him and gets slap by horrible truth.

Excerpt:

Samantha was bathing with Ocean, her four year old, when Ocean pointed her breast. "Mom, why do you have boobs and not Ocean?

"Girls get it when they get older."

"Then I will get it too?"

"You will, sweetie, when the time comes." Samantha turn away and whispered, "I'll make sure you do."

"Will I get that too?" Ocean added pointing another part of her.

A bitter smile appeared on the Samantha's face. "No, Ocean, you won't."

"I want to get that too because I have not seen anyone like mine. And it hurts when you help hide it. I want to take my undies in the pool too, like everyone."

READ MORE

Samantha eyes widened. Her hands shook as she cupped Ocean's beautiful cheeks, and despite her effort to appear calm, her voice was a notch higher. "Listen, Ocean. Everything in this world is supposed to be perfect. Being imperfect is a flaw punishable by death. But mommy love you so much that she gave birth to you despite your imperfection. So, remember what I've always told you?"

Ocean nodded. "Never said that I'm different"

Her heart ached. "That's right, sweetie. And you must never reveal your secret to anyone else." Samantha kissed Ocean's forehead. She hated to give so much restrictions to Ocean but she has no choice. If she wanted her only child to survive in this world, Ocean must live a lie.

COLLAPSE

Someone to Care (Filipino Edition)

They share similar pasts, but that’s as far as they have in common.

Book Cover: Someone to Care (Filipino Edition)
Part of the Filipino/Taglish Standalone stories series:
  • Someone to Care (Filipino Edition)

After her parents die in an accident, Jennelle is passed around by her relatives. Hindi siya tumatagal ng isang taon sa piling ng mga kamag-anak bago siya itulak ng mga ito patungo sa iba.

At fifteen, nalibot na yata niya lahat ng isla sa Pilipinas. Not that she cares, because she has learned from the moment she loses her parents that not getting too involved with anyone will keep her from getting hurt. Subalit nagbago ang lahat ng iyon nang makilala niya si Valentine, ang adopted son ng distant relative niya kung saan siya sunod na titira. Like her, Valentine has been orphaned at a young age, but unlike her, Valentine loves to keep everyone close—except her. And as if sharing a home wasn’t enough of a torture, they would also be attending the same school.

This story first appeared in #BuqoYA 5: Perfect Moments bundle.

Excerpt:

Hindi ko mapigilang hindi mapangiti nang masulyapan ko ang reflection ko sa glass wall ng film store na nadaan namin ni Tita Emilee. The one-inch-heeled sandals perfectly matched the simple baby blue dress that has a thin spaghetti strap, low enough neckline to show a bit of my cleavage, and asymmetric hem to show off my legs.

Tumigil sa masayang pagsasalita si Tita Emilee at tiningnan ako sa reflection ko. “With this, I’m sure that Val would be eating his words.” Sinundan ng malutong na tawang wika ni Tita Emilee, na nagpaalab ng husto sa puso ko.

Pagkarating namin sa restaurant, natagpuan namin na inip nang naghihintay sa labas si Valentine. Hindi niya ako napansin nang salubungin siya ng tanong ni Tita Emilee.

“What are you doing out here?”

“Ang tagal ninyong dumating kaya nahiya na akong umupo sa loob na walang ino-order. Pinag-uusapan na yata ako ng mga trabahador.”

READ MORE

Tumawa lang si Tita Emilee sa anak. “Nawili kasi kami sa pamimili ng damit ni Jennelle. She’s gorgeous on most of the dresses, it was hard to choose just a few.”

“Hah...” simula ni Valentine sa pagtawang hindi natuloy nang ibaling niya ang tingin sa akin. At tulad ng naisip ko, he did give me a second look!

Yes! nagdiriwang na saloob ko ngunit nang manatiling tulalang nakatingin sa akin si Valentine, biglang tinahip ng kaba ang dibdib ko. Stop staring! gusto ko sanang isigaw pero tila naka-zipper ang bibig kong di makaimik at nag-iinit ang mukhang nag-iwas ng paningin. Strange. I was nervous.

COLLAPSE

Minsan Pa (Filipino Novel)

Book Cover: Minsan Pa (Filipino Novel)
Part of the Minsan Pa (Filipino) series:
  • Minsan Pa (Filipino Novel)

Natutong mahalin ni Neena si Yuusuke noong teenagers pa lamang sila. Subalit sobra siyang nasaktan sa bigla nitong pagkawala ng walang paalam. Sa paglipas ng mga taon wala siyang naging balita rito maliban sa mga scandal nitong nababasa niya sa mga magazines. But after eleven years, Yuusuke’s back as her boss at muling pinalalambot ang puso niyang akala niya ay naging bato na pagdating sa pag-ibig.

Minsan Pa, is a wholesome Filipino Romcom

Excerpt:

Bumaling si Neena sa pinakabata sa tatlo. Tulad ng huli ay singkit din ang mga mata nito pero mas makapal ang mga kilay, mahahaba ang pilikmata at mas matangkad. Para itong modelo dahil sa porma at kaguwapuhang taglay ngunit higit sa lahat, talagang ma-awtoridad ang tindig at tiim ng mga titig nito.

Nangatog ang mga tuhod ni Neena nang mas mataman pa niya itong mapagmasdan. Habang papalapit ito ay lalong kumabog ang kanyang dibdib. Hindi siya maaring magkamali. Ito ang madalas ma-feature sa mga magazines bilang isa sa mga sucessful young men at kung anu-ano pang papuri ang itinawag ng media rito. Nakapagtapos ito ng college sa US at napapabalitang maraming babae ang nahuhumaling at nangangarap na mapansin nito.

Alam ni Neena na hindi dahil sa paghanga ang kabog ng dibdib niya ngayon. Kumakabog iyon dahil sa bumabangong galit sa kanyang puso.

“Yuusuke!” sigaw ni Neena nang lampasan siya ng lalaki na tila ni hindi man lamang siya nakilala.

READ MORE

Lumingon ito at tulad niya ay tila hindi rin ito makapaniwala. “Neena, is that—”

Hindi na natapos pa ni Yuusuke tanong, sinugod na niya ito ng tadyak sa sikmura. Pumaibabaw siya sa binata nang mawalan ito ng balanse at inumangan ito ng suntok sa mukha.

“Miss Salcedo, ano'ng ginagawa mo?” singhal ni Mr. Canlas bago pa man niya nasuntok ang mukha ng gulat na gulat na binata. “Hindi mo ba alam na anak 'yan ng boss mo?”

“Ano?” hindi makapaniwalang sambit ni Neena. Tumingin siya kay Yuto Satuo na nakangiti lang na nakatingin din sa kanya

COLLAPSE

No One Else but You (Filipino Novel)

“I can’t date anyone other than the man I’m in love with, I don’t like having substitutes.”
“I know, that’s why I’m trying to win your love. Because when I finally have your heart, I know you would never falter.”

Kahit na ilang beses nang masaktan si Sandra dahil hindi humigit sa kaibigang pagturing sa kanya ni Léonce, inakala pa rin niyang ito lamang ang lalaking patuloy na maghahari ng puso niya.
Subalit lumabo ang lahat sa pagdating ni Ryder, isang misteryosong Englishman na determinadong makuha ang pagmamahal niya, at ni Dawn, ang panibagong rival niya sa atensyon ni Léonce.
To make her used to be peaceful life into a complete mess, she also has a stalker who knows about her dark past.

Excerpt:

Hindi niya maipaliwanag pero ganoon pala kasarap ang makarinig ng pagtatapat ng isang lalaki, it was satisfying but she knew better than to just immediately turn him down again. Kung may isa man siyang napatunayan sa buong araw nilang pagkakasama at iba pang mga sandaling nagkasama sila, iyon ay kung walang isang Léonce na naunang nagmay-ari sa puso niya, si Ryder ngayon ang isisigaw ng puso at isipan niya.

Pinutol niya ang pakikipagtitigan sa binata at tumingin sa nagkukulay cotton candy na mga ulap. “Why?” iyon ang unang kataga na lumabas sa bibig niya. “Why do you love me, Ryder?”

READ MORE

“To be honest, I first fell for the you who loved someone so sincerely. Your love was so strong you didn’t waver even if I was sure I finally got you many times. I don’t know when it changed, but when I received that text from Saul saying you were kidnapped, that’s when I realized how much I love you.” Nilingon niya ang binatang nahiga at patuyang tinawanan ang sarili. “You see when I truly fall in love, I get selfish.”

“Were you?” tanong niya.

“Yes. I wanted to have your smile, your laugh, your tears all for myself. I wanted to selfishly save you by myself even if I knew it wasn’t possible. And when I watched you sleep on my bed that day, all I wanted to do was hide you away.” Ryder put his fingers up. “I was this close to kidnapping you myself.”

Mahina siyang tumawa. “You wouldn’t.”

“You’re right.” Nanlaki ang mga mata niya sa bigla nitong pagsang-ayon. Naupo ito ng tuwid at itinuro ang puso niya. “It’s not possible because what I want to steal is the hardest thing to get.”

COLLAPSE

Surrender to Love (Filipino Novel)

Power of love, bulong ng isang bahagi ng isip ni Pamela na agad niyang isinantabi. Power-of-love… bullshit! No money, no honey. Iyan ang madalas na nangyayari sa mga nagmamahalan kapag naghihirap. Money makes the world go round!

Simula nang magpakamatay dahil sa pag-ibig ang Aunt Julie niya, “stick to reality” ang naging personal motto ni Pamela, na walang naging ibang ambisyon kundi ang makahanap ng mayamang mapapangasawa. Okay lang sa kanya kung hindi kagwapuhan ang isang lalaki; what’s important is that he has lots of money.

Subalit nagbago ang lahat ng iyon nang makilala niya ang French fiancé ng matalik na kaibigan at kinaiinggitan niyang pinsang si Liberty. Agad tumaas ang pangarap niya. Gusto na rin niyang makahanap ng isang mayaman at gwapong lalaki.

Pero matutupad kaya iyon kung may isang charismatic na taxi driver na palaging umaaligid at sumisira sa mga plano niya?

A French FairyFail (Filipino Novel)

“Have a heart check woman,” sabi ni Lex na ikanasalpok ng mga kilay ni Liberty.
“What do you mean?”
“Are you sure you love him or you just love the thought of being in love with him?”

Tumungong France si Liberty sa hangaring mahanap roon ang prinsipeng pinapangarap. Doon niya nakilala si Lèonce, isang lalaking tila binuhay mula sa kanyang mga isinusulat na fairytales stories, kaya naman agad niyang pinangarap makarelasyon ito, subalit bakit nang labis siyang nasasaktan ay walang ibang naruon kundi si Lex? Ang lalaking nagpakita ng pagkamuhi sa kanya sa simula pa lamang ng kanilang pagkakakilala.

Shadow Prince

Book Cover: Shadow Prince
Part of the The Flame Squad series:

On his quest for revenge, Efrain meets Kiyumi Takashi, a charming young Japanese woman and a daughter of a Japanese diplomat. He tries to push her away, because she belongs in the light, far from the dark world he lives in. Kiyumi, however, is persistent and soon breaks down his walls.

With Kiyumi at his side, Efrain thinks that he can finally put his past behind him. That is until he finds out the truth about her. Can he still love her or will he continue to walk the path of revenge?

Excerpt:

Efrain intended to head straight to the Flame Squad’s hideout, but with Kiyumi at his side, they were led to detours of all kinds. The thirty-minute drive became two hours and they were still nowhere close to their destination. They were walking deep into a park filled with happy couples and hopeful singles.

Finally, they sat down on one of the benches.

“Are you sure you don’t want one?” Kiyumi asked, pushing her plate of food closer to him.

“No, I’m good.”

Efrain watched her pierce the tempura from the disposable saucer with a fork. The sweet chili sauce dripped from the elongated piece of munchie as she brought the plastic utensil to her lips.

“Thanks for being with me today, Rain. I’ve been searching for this in months without luck. I guess you’re my lucky charm.”

READ MORE

Efrain glanced at the bags between them. He wasn't against driving her around, but it was embarrassing when Kiyumi dragged him from the lingerie shop to the bookstore and made him help carry all her girly manga books to the cashier. However, the joy on Kiyumi’s face as she peeked into her bag of goodies was worth it.

Unable to hold himself back any longer, Efrain reached out for the empty saucer in Kiyumi’s hand, cleared away the shopping bags, and leaned over to kiss her, deepening it when she closed her eyes and allowed him to pull her close. They were both gasping for air when he let her go and just by looking in her eyes, he could tell that they had both reached their limit. Efrain tucked a wayward strand of Kiyumi’s hair behind her ear and planted another light kiss on her lips. He gathered the bags from the ground and offered her his other hand. “I’ll drive you home.”

Kiyumi let him help her up and hold her hand all the way back to his car. But before he could enter the car, Kiyumi grabbed the hem of his shirt from behind. “I don’t want to go home. I want you to bring me to your home.”

Efrain gritted his teeth and combed his finger through his hair, frustrated. Damn it! He wanted her, but he knew that once he took her, he would no longer be able to let her go.

He looked back and used his thumb and index finger to lift Kiyumi’s chin. “Take it back now, or I no longer will care about dragging you in the dark. I’ll make you mine and never let go, even if you regret it.”

Kiyumi took his hand from her chin and placed her cheek on his open palm, and then she looked at him with determined eyes. “I wouldn’t want it any other way.”

 

COLLAPSE

Sparks of Attraction

Her head is telling her to run, but she can no longer ignore her heart.

Serene’s big mouth and playgirl reputation get her into trouble at her ten-year high school reunion. The boy who broke her heart when she was a teenager teases her with a kiss and she is left torn over their rocky past and a future she isn’t certain they can have together.

Examining her past, she can see that heartbreaker Zane was the one person who let her true personality shine through after she dumped her good girl image and put on a façade to save her twin sister from being bullied.

Secrets and lies are uncovered as Serene makes her decision.

Excerpt:

“Oh, if it isn’t Insane Virus!” I said, doing my best to sound calm. I took a few steps across the corridor and faced Zane with a mocking smile. “Why did you come—to spread your insanity virus to everyone?”

“It’s a virus you know best, isn’t it?” he replied with a faint smile on his lips as his deep expressive eyes travelled from my face down to my breasts and stayed on my exposed legs.

I felt heat rush through my body. When I heard it unlock I stepped toward the bathroom door. But just as Adrian stepped out, Zane got hold of my wrist and pulled me close. Before I managed to push Zane away, our lips touched. His left hand tightly secured my head, while his right hand traveled from my wrist up to my shoulder. His lips continuously encouraged me to open up for him, something I was unable to resist.

READ MORE

I softly moaned against his mouth the moment his tongue entered and playfully touched mine. His hand once again moved from my bare shoulder to my back and pinned me to the wall, messing up my long hair. Zane continued to kiss me and didn’t let go until Adrian shyly excused himself and went off with the woman, who had stepped out into the hall with a curious look on her face

“That should prevent you from catching any more guys in your trap,” Zane said, then briskly walked away, leaving me flooded with memories and weak in the knees as I went into the bathroom and stared at my reflection.

COLLAPSE

Jenci’s Trouble

“Humans are shallow. They’ll never keep eyes on you unless you look appealing.” that’s what Jenci’s sister told him when he was having problem figuring out how to get noticed by the cool college girl who seems to be surrounded by good-looking guys he can’t compete but wait… maybe… just maybe there’s a way.

Published:
Genres:
Tags:
Excerpt:

Jenci was a perfectly healthy eighteen-year-old guy: he loved girls and hid some “not so disgusting” men’s magazines under his bed. He was freshly out of college but managed to quickly nab a decent job because of his good academic record. Like many others he also fantasized about seeing girls and women admiring him as he walked in the street; or of having pretty girls approach him to ask if the bus just passed, as an excuse to talk to him.

“Excuse me, has the bus heading for Ninth Street passed?”

Jenci peeked through his black-rimmed glasses to see the cute college girl standing beside him with her smartphone. He has seen her before, they took the same bus each afternoon but she always got off shortly before him.

“I don’t really know, but the next bus might come soon.”

READ MORE

Jenci sighed and hung his head. He could only wish that it was him who had said the answer for the girl, but sadly enough it was the guy standing on the other side of her.

He told himself that he wasn’t in a rush to get married or build a family—but all his friends already had girlfriends or were even engaged. He was the only one who hadn’t even gone out on a date.

Who would want to date me, I wouldn’t date myself if I was a girl. Jenci thought to himself as he half-listened to the two beside him. The guy seemed so confident when he talked and even introduced himself to the girl, who Jenci suspected had his fancy.

“I’m Nevena,” the girl said, shaking the guy’s hand before glancing at Jenci and casually smiling at him, enough to make him fret...

COLLAPSE

You can also find it in Wattpad.

Devil in Disguise

Will his dark secrets tear them apart from their fated love?

Benjamin Evans’s destiny doesn’t seem to belong to him. His parents have arranged for him to marry Yuna Vasquez, the daughter of their new business partners—something he instantly refuses. But when he meets the beautiful Yuna in a chaotic marketplace five years later, his decision about the arranged marriage changes.

At first, Yuna is charmed by Benjamin’s vibrant personality, but when he suddenly plants a kiss on her, she is shocked and decides never to see him again!

Devil in Disguise is a light-hearted romance novella set in the Philippines about two young people destined to be together. However, even with a spark, secrets must first be revealed to truly make their relationship work.

Published:
Genres:
Tags:
Excerpt:

“Put me down!” Yuna screamed, embarrassed from the looks and whispers of the people in the hotel lobby outside the restaurant.

“But you’re going to run away the moment I do,” Benjamin said.

Yuna chuckled. “Are you stupid? Of course, I will.”

“There you have it.”

“What?”

“The answer as to why I’m still carrying you,” he said. And though Yuna couldn’t see his face, she had a feeling he still had that satisfied smirk.

“Wait! Where are you going?” Yuna froze when she saw the check-in desk. “Stop!” she demanded, hitting and scratching Benjamin’s back. It was too late, Benjamin already stood in front of the surprised receptionist, who didn’t seem to know what to say.

Yuna tried her best to raise her body, hoping to ask the receptionist for help, but Benjamin tightened his grip on the back of her knees.

READ MORE

“Don’t worry, Miss. My fiancée and I are simply having some issues. We would like to have some privacy. So, if I could please get my room key. It’s three-zero-five.”

“Okay, sir.” The receptionist went to get the key and handed it to Benjamin. “Enjoy your stay!” she said cheerfully.

He looked back to check on Yuna, and she saw the warning in his eyes before he turned back to the receptionist. “Yes, we will.”

COLLAPSE

Changing the Past

You don’t know what you’ve got till it’s gone. Twilight ventures into enemy territory to find the boy she helped five years ago and discovers the mystifying truth behind his disappearance.

Excerpt:

-Chicago 1972-

For Twilight the world was a crappy place to live in. Some enjoyed living blissfully in the light, while she and others like her lived in the shadows, but everyone pushed through to survive.

“Hey, Miss, do you want some smoke?”

Twilight threw a glance at the dubious man wearing a light brown coat and smiled. Obviously, the man took it as a sign of agreement and approached her from the dark area of the street. “I’ve got plenty of supply today. I can give a discount if you’ll also recommend others to me.”

“Sure. But is it okay to buy just a few? I’m new here and just want to try.” Twilight faked another smile and reached for the wallet in her pocket, even though all she wanted was to kick the man in his balls and run from this stinking dark alley plagued by people high from things she didn’t even want to imagine.

READ MORE

The man eyed Twilight with scrutinizing eyes but she had a mission, and the last thing she wanted was to have him become suspicious of her. She might not be the best actress, but she could scrape by when it was needed. She’d managed to live eighteen years of her life using what little skills she had and she wasn’t willing to fail now. She stood firmly and behaved as if she wanted to keep the whole thing hush-hush. That seemed to convince him. He fished two different things out of his pocket, one that looked like an ordinary cigarette and the other a packet containing small tablets.

The man started explaining the different effects of the drugs, but Twilight couldn’t care less which one she got, so she grabbed the smoke and paid more than was asked.
She went home, flushed it down her toilet and returned there each night for a week until she slowly got familiar with a few people. Enough so they would think she was no danger to them.

“Gardo, may I ask you a question?” she asked him after paying for the same product.

“Of course you can. What is it? A friend needs help?”

She smiled. “No, actually I was wondering if you ever wonder why I keep coming back here.”

He laughed. “Well, I did. But I figured you must be some troubled rich girl right? I’ve seen lot of them here before, but so far you’re the only one who seemed to know how to hold it together.”

“I’m not a troubled rich girl.”

His face turned serious. “You’re not going to tell me that you’re some undercover cop, are you?”

“No. Actually, I’m looking for someone.”

Gardo ruffled his short hair and tossed his smoke on the ground. “You got close to me after finding out I know a lot, did you?”

“Yes.”

“And you never use any of the stuff you bought.”

“Yes.”

Gardo grabbed the collar of her blouse and pinned her against the wall. People nearby who were awake enough to understand that something was wrong warily walked off.
“Who are you? What do you want?”

COLLAPSE